Leadership Team

Mr. Vignesh Chandrasekaran

CEO

Mr. Sudhakar Kathirvel

COO